Commissies

De vaste commissies van de Ondernemingsraad (OR)

Commissie Organisatie

De commissie organisatie houdt zich onder andere bezig met reorganisatie vraagstukken die aan de Raad van Bestuur zijn aangeboden en waarop de OR een adviesplicht heeft. Om tot een goed advies te komen, toetst de OR altijd of de medewerkers op de hoogte zijn van de plannen en of ze hierbij betrokken zijn geweest. Hiervoor worden inloopspreekuren georganiseerd. Daarnaast gaat de commissie ook altijd voor extra toelichting in gesprek met de schrijver van het betreffende plan, om een weloverwogen advies aan de Raad van Bestuur te kunnen geven.

Commissie Financiën

e commissie gaat voor de OR na of het financiële beleid  aansluit bij het algemeen beleid en andersom. Hiervoor bekijkt de commissie onder andere de maandelijkse financiële rapportages, de jaarrekening en de begroting. De commissie heeft structureel overleg met de financiële afdeling en de Raad van Bestuur om de huidige situatie en de verwachtingen te bespreken. De commissie bekijkt of de organisatie op een verantwoorde manier omgaat met geld en of er ingespeeld wordt op de financiële ontwikkelingen. Daarnaast wordt de commissie ingeschakeld door andere OR-commissies wanneer er een financiële paragraaf opgenomen is in een advies- of instemmingsvraag.

Commissie Kwaliteit van Arbeid

De commissie Kwaliteit van Arbeid houdt zich bezig met zaken die direct gevolgen hebben voor de medewerker. Denk hierbij aan de werktijden, ARBO, milieu, verzuim, bedrijfshulpverlening (BHV) en scholing. Daarnaast houdt de commissie vinger aan de pols bij veel langlopende onderwerpen, die door de beleidsmakers van HR voorbereid worden. De commissie Kwaliteit van Arbeid bewaakt de goede balans tussen de belangen van de medewerkers en de organisatie.

Commissie Communicatie

Deze commissie zorgt voor een zorgvuldige communicatie door en met de OR. Tijdens de verkiezingsperiode is deze commissie ook de verkiezingscommissie en houdt zich dan bezig met de organisatie van de verkiezingen voor een nieuwe OR of tussentijdse verkiezingen bij vacatures. De commissie is samengesteld uit leden van de andere commissies.

Commissie Medewerkersparticipatie

Deze commissie is in 2016 ingesteld  en houdt zich bezig met het stimuleren van participatie door medewerkers. Zelf initiatief nemen om mee te doen, mee te praten en mee te denken over zaken die jij van belang vindt voor je werk, je afdeling en onze organisatie.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) is verantwoordelijk voor de aansturing van de OR en ziet er op toe dat de OR een visie op zichzelf en op de onderneming formuleert en planmatig en beleidsmatig en efficiënt werkt. Het DB zorgt voor scholing en begeleiding van OR-leden en vertegenwoordigt de OR naar derden, zowel bij interne als externe contacten. Zo is er ook regulier overleg met de andere adviesorganen. Voor de ondernemingsraad-/overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur stelt het Dagelijks Bestuur/de agendacommissie de agenda’s samen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter, twee leden en de ambtelijk secretaris.

De verkiezingscommissie

De voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen vallen onder de verantwoordelijkheid van een Verkiezingscommissie die hiertoe door de OR is ingesteld. De huidige verkiezingscommissie bestaat uit:
  • Mieke de Vries (Voorzitter)
  • Menno de Boer
Vragen aan de Verkiezingscommissie? Mail naar ondernemingsraad@.nl.